పుట శీర్షిక: Lineage 2 level cap Account HighFive ✳ L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS

RPG L2 high five ghost hunter guide lineage 2 ertheia hairstyle

ప్లేయర్స్:
  • 01 Emp
  • 02 xTheresa
  • 03 bebetto
  • 04 Mr1ee
  • 05 KingMast3r
  • 06 Linlesszo
  • 07 Cukorfalat
  • 08 K1ngMaster
  • 09 WeiDeR
  • 10 Necro01

SSQ:
డాన్   100%
డస్క్   0%
డే