Account: Guest Login as user
Clan - SeJuRuJaEm.
Name Use time Last Login Class  
1 Basixxx 274d. 4h. 2022-Jun-12 Doomcryer -
2 Dancerxxx 225d. 6h. 2022-Jun-12 Spectral Dancer -
3 Singerxxx 215d. 9h. 2022-Jun-12 Sword Muse -
4 Generxxx 199d. 2h. 2022-Jun-14 Evas Saint -
5 Figlin 16d. 6h. 2022-Jun-14 Fortune Seeker -
6 Greenxxx 103d. 17h. 2022-Jun-12 Titan -
7 Pussycatxxx 143d. 22h. 2022-Jun-10 Arcana Lord -
8 PxPx 188d. 13h. 2022-Jun-10 Hierophant -
9 SKxxx 181d. 9h. 2022-Jun-12 Shillien Templar -
10 VracGrac 52d. 3h. 2022-Jun-12 Cardinal -
11 Hrjunja 24d. 15h. 2022-Jun-12 Titan -
12 Sadomit 53d. 18h. 2022-Jun-12 Grand Khavatari -
13 DanSek 3d. 4h. 2022-Jun-12 Spectral Master -
14 Daniladan 64d. 3h. 2022-Jun-12 Soultaker -
15 Durotanx 39d. 10h. 2022-Jun-12 Grand Khavatari -
16 WCLab 62d. 1h. 2022-Jun-12 Doomcryer -
17 WCLab2 13d. 12h. 2022-Jun-12 Doomcryer -
18 SWSLab 24d. 21h. 2022-Jun-12 Sword Muse -
19 SWSLab2 10d. 7h. 2022-Jun-12 Swordsinger -
20 DCLaba 23d. 21h. 2022-Jun-12 Spectral Dancer -
21 DCLaba2 11d. 21h. 2022-Jun-12 Bladedancer -
22 NecroLab 21d. 17h. 2022-Jun-12 Soultaker -
23 NecroLab1 40d. 15h. 2022-Jun-12 Soultaker -
24 NecroLab2 11d. 4h. 2022-Jun-12 Soultaker -
25 Seexxx 45d. 19h. 2022-Jun-12 Shillien Saint -
26 SELab 14d. 22h. 2022-Jun-12 Shillien Saint -
27 SELab2 6d. 1h. 2022-Jun-12 Shillien Saint -
28 SKLab 19d. 21h. 2022-Jun-12 Shillien Templar -
29 SKLab2 13d. 22h. 2022-Jun-12 Shillien Templar -
30 SKLab3 5d. 23h. 2022-Jun-12 Shillien Templar -
31 SKLab4 6d. 7h. 2022-Jun-12 Shillien Templar -
32 SKLab5 5d. 14h. 2022-Jun-12 Shillien Templar -
33 DestLab 6d. 17h. 2022-Jun-12 Titan -
34 DestLab1 5d. 21h. 2022-Jun-12 Titan -
35 DestLab2 6d. 3h. 2022-Jun-12 Titan -
36 LightMa9 30d. 1h. 2022-Jun-14 Moonlight Sentinel -
37 Uben 30d. 23h. 2022-Jun-14 Ghost Hunter -
38 Oleop 30d. 20h. 2022-Jun-14 Duelist -
39 Danil4ik 32d. 12h. 2022-Jun-14 Hell Knight -
40 TekeT 30d. 1h. 2022-Jun-14 Evas Templar -
41 DestFarm 29d. 23h. 2022-Feb-21 Destroyer -
42 PPLab 10d. 23h. 2022-May-31 Hierophant -
43 PPLabT 6d. 9h. 2022-May-31 Hierophant -
44 ElfMa9 32d. 8h. 2022-Jun-14 Wind Rider -
45 DarylDixo9 47d. 14h. 2022-Jun-12 Sagittarius -
46 KarKamela 35d. 9h. 2022-Jun-14 Soul hound -
47 BadRak 31d. 13h. 2022-Jun-14 Phantom Ranger -
48 Fihuaaa 50d. 0h. 2022-Jun-14 Mystic Muse -
49 Damax 38d. 16h. 2022-Jun-14 Trickster -
50 FinkaX 48d. 11h. 2022-Jun-12 Adventurer -
51 Julij 46d. 18h. 2022-May-31 Elemental Master -
52 Burneded 3d. 19h. 2022-Jun-12 Archmage -
53 Ponyxxx 2d. 22h. 2022-Jun-14 Elemental Master -
54 DestLab4 0d. 11h. 2022-Jun-12 Titan -
55 Berin 60d. 22h. 2022-Jun-14 Maestro -
56 DestLab3 0d. 17h. 2022-Jun-12 Titan -
57 KarKari4 33d. 6h. 2022-Jun-14 Soul hound -
58 TyrLab 0d. 15h. 2022-Jun-12 Grand Khavatari -
59 TyrLab2 0d. 12h. 2022-Jun-12 Grand Khavatari -
60 TyrLab1 0d. 16h. 2022-Jun-12 Grand Khavatari -
61 PPLabSeven 0d. 5h. 2022-Jun-14 Prophet -
62 PPLabSix 0d. 6h. 2022-Jun-14 Prophet -
63 SKLab10 0d. 6h. 2022-Jun-14 Shillien Knight -
64 SKLab6 0d. 10h. 2022-Jun-14 Shillien Templar -
65 SKLab11 0d. 5h. 2022-Jun-14 Shillien Knight -
66 SELab7 1d. 1h. 2022-Jun-14 Shillien Elder -
67 SKLab8 0d. 5h. 2022-Jun-14 Shillien Knight -
68 SKLab9 0d. 5h. 2022-Jun-14 Shillien Knight -
69 SKLab7 0d. 6h. 2022-Jun-14 Shillien Knight -
70 DCLaba6 0d. 7h. 2022-Jun-14 Bladedancer -
71 DCLaba9 0d. 4h. 2022-Jun-14 Bladedancer -
72 DCLaba8 0d. 4h. 2022-Jun-14 Bladedancer -
73 0Jud 4d. 19h. 2022-Jun-12 Judicator -
74 2Jud 1d. 23h. 2022-Jun-12 Judicator -
75 3Jud 1d. 12h. 2022-Jun-12 Judicator -
76 4Jud 0d. 19h. 2022-Jun-12 Judicator -
77 5Jud 0d. 20h. 2022-Jun-12 Judicator -
78 Kaktus63 147d. 15h. 2022-Jun-12 Judicator -
79 WCLab7 0d. 4h. 2022-Jun-14 Warcryer -
80 NecroLab10 0d. 11h. 2022-Jun-14 Necromancer -
81 NecroLab8 0d. 5h. 2022-Jun-14 Necromancer -
82 WCLab8 0d. 3h. 2022-Jun-14 Warcryer -
83 NecroLab7 0d. 5h. 2022-Jun-14 Necromancer -
84 DCLaba7 0d. 6h. 2022-Jun-14 Bladedancer -
85 DCLaba10 0d. 3h. 2022-Jun-14 Bladedancer -
86 WCLab9 0d. 3h. 2022-Jun-14 Warcryer -
87 NecroLab6 0d. 11h. 2022-Jun-14 Soultaker -
88 NecroLab9 0d. 5h. 2022-Jun-14 Necromancer -
89 NecroLab11 0d. 5h. 2022-Jun-14 Necromancer -
90 WCLab11 0d. 3h. 2022-Jun-14 Warcryer -
91 WCLab6 0d. 7h. 2022-Jun-14 Doomcryer -
92 DCLaba11 0d. 4h. 2022-Jun-14 Bladedancer -
93 SWSLab6 0d. 6h. 2022-Jun-14 Swordsinger -
94 WCLab10 0d. 3h. 2022-Jun-14 Warcryer -
95 DracoM 31d. 6h. 2022-Jun-12 Storm Screamer -
96 spoil79 3d. 5h. 2022-Jun-14 Fortune Seeker -
97 Warlordxxx 97d. 17h. 2022-Jun-14 Titan -
98 200proc 5d. 10h. 2022-Jun-14 Storm Screamer -
99 CatLab2 0d. 5h. 2022-Jun-14 Warlock -
100 CatLab3 0d. 4h. 2022-Jun-14 Warlock -
101 PPLabEight 0d. 3h. 2022-Jun-14 Prophet -
102 CatLab4 0d. 2h. 2022-Jun-14 Warlock -
103 SWSLab7 0d. 3h. 2022-Jun-14 Swordsinger -
104 DCLaba17 0d. 1h. 2022-May-19 Bladedancer -
105 WCLab17 0d. 1h. 2022-May-21 Warcryer -
106 SELab6 0d. 5h. 2022-Jun-14 Shillien Elder -
107 PPLab17 0d. 1h. 2022-May-21 Prophet -
108 SWSLab18 0d. 2h. 2022-May-19 Swordsinger -
109 SELab10 0d. 4h. 2022-Jun-14 Shillien Elder -
110 NecroLab17 0d. 1h. 2022-May-19 Necromancer -
111 SWSLab17 0d. 1h. 2022-May-19 Swordsinger -
112 PPLab18 0d. 2h. 2022-May-21 Prophet -
113 NecroLab18 0d. 2h. 2022-May-19 Necromancer -
114 WCLab18 0d. 2h. 2022-May-21 Warcryer -
115 SELab11 0d. 2h. 2022-Jun-14 Shillien Elder -
116 spoil59 0d. 12h. 2022-Jun-14 Bounty Hunter -
117 DCLaba18 0d. 2h. 2022-May-19 Bladedancer -
118 SELab9 0d. 2h. 2022-Jun-14 Shillien Elder -
119 PPLabTen 0d. 2h. 2022-Jun-14 Prophet -
120 SELab8 0d. 2h. 2022-Jun-14 Shillien Elder -
121 Logs20 0d. 2h. 2022-Jun-01 Overlord -
122 SWSLab10 0d. 2h. 2022-Jun-14 Swordsinger -
123 Logs30 0d. 2h. 2022-Jun-01 Overlord -
124 PPLabEleven 0d. 3h. 2022-Jun-14 Prophet -
125 NecroLab12 32d. 11h. 2022-May-21 Necromancer -
126 SELab12 32d. 10h. 2022-May-21 Shillien Elder -
127 WCLab16 0d. 1h. 2022-May-21 Warcryer -
128 SELab14 0d. 1h. 2022-May-19 Shillien Elder -
129 NecroLab14 0d. 1h. 2022-May-19 Necromancer -
130 DCLaba14 0d. 1h. 2022-May-19 Bladedancer -
131 SELab16 0d. 1h. 2022-May-19 Shillien Elder -
132 NecroLab16 0d. 1h. 2022-May-19 Necromancer -
133 SWSLab16 0d. 1h. 2022-May-19 Swordsinger -
134 PPLab12 32d. 18h. 2022-May-21 Prophet -
135 SWSLab14 0d. 1h. 2022-May-19 Swordsinger -
136 SWSLab11 0d. 2h. 2022-Jun-14 Swordsinger -
137 PPLab15 0d. 1h. 2022-May-21 Prophet -
138 Logs40 0d. 1h. 2022-Jun-01 Overlord -
139 PPLabNine 0d. 2h. 2022-Jun-14 Prophet -
140 WCLab12 32d. 20h. 2022-May-21 Warcryer -
141 DCLaba12 32d. 19h. 2022-May-21 Bladedancer -
142 SWSLab12 32d. 20h. 2022-May-21 Swordsinger -
143 PPLab16 0d. 1h. 2022-May-21 Prophet -
144 DCLaba16 0d. 1h. 2022-May-19 Bladedancer -
145 WCLab14 0d. 1h. 2022-May-21 Warcryer -
146 SWSLab9 0d. 2h. 2022-Jun-14 Swordsinger -
147 WCLab15 0d. 1h. 2022-May-21 Warcryer -
148 SWSLab13 0d. 1h. 2022-May-19 Swordsinger -
149 DCLaba15 0d. 1h. 2022-May-19 Bladedancer -
150 SWSLab8 0d. 2h. 2022-Jun-14 Swordsinger -
151 NecroLab15 0d. 0h. 2022-May-19 Necromancer -
152 SELab15 0d. 1h. 2022-May-19 Shillien Elder -
153 SWSLab15 0d. 1h. 2022-May-19 Swordsinger -
154 SELab13 0d. 1h. 2022-May-19 Shillien Elder -
155 Logs50 0d. 1h. 2022-Jun-01 Overlord -
156 PPLab14 0d. 1h. 2022-May-21 Prophet -
157 PPLab13 0d. 1h. 2022-May-21 Prophet -
158 DCLaba13 0d. 1h. 2022-May-19 Bladedancer -
159 NecroLab13 0d. 1h. 2022-May-19 Necromancer -
160 WCLab13 0d. 1h. 2022-May-21 Warcryer -
161 TyrLab3 0d. 3h. 2022-Jun-12 Tyrant -
162 SorcerAQ 31d. 14h. 2021-Dec-29 Sorcerer -
163 DCAQ 31d. 6h. 2021-Dec-29 Bladedancer -
164 NecroAQ 33d. 10h. 2021-Dec-29 Necromancer -
165 CatLab5 0d. 7h. 2022-Jun-14 Warlock -
166 DreadN 30d. 14h. 2022-Feb-23 Warlord -
167 100proc 2d. 18h. 2022-Jun-14 Spellhowler -
168 spoil6N 0d. 2h. 2022-Jun-14 Bounty Hunter -
169 spoil49 1d. 6h. 2022-Jun-14 Bounty Hunter -
170 grevilka 0d. 3h. 2022-Feb-12 Tyrant -
171 spoil39 39d. 5h. 2022-Jun-14 Bounty Hunter -
172 spoil2F 31d. 16h. 2021-Dec-25 Dwarven Fighter -
173 7academ 0d. 0h. 2022-Apr-07 Elven Mage -
174 8academ 0d. 0h. 2022-Apr-07 Elven Mage -
175 6academ 0d. 0h. 2022-Apr-07 Elven Mage -
176 5academ 0d. 0h. 2022-Apr-07 Elven Mage -
177 TyrLab4 0d. 0h. 2022-Feb-17 Orc Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб SeJuRuJaEm Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Pts high five

RPG Ertheia clases ertheia eviscerator skills

Players:
  • 01 xTheresa
  • 02 bebetto
  • 03 KingMast3r
  • 04 iDemokrit
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Xoyk
  • 07 Wiedzmin
  • 08 lMyDream
  • 09 Demokrit
  • 10 ThylaneBlondeau

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day