Account: Guest Login as user
Clan - xaxol.
Name Use time Last Login Class  
1 GreenJoke 216d. 4h. 2022-May-16 Doomcryer -
2 seasoned 73d. 5h. 2022-Feb-22 Doombringer -
3 seasoned2 105d. 0h. 2022-Feb-23 Hierophant -
4 RGCsus 8d. 7h. 2022-May-16 Arcana Lord -
5 Selli 702d. 4h. 2022-May-07 Storm Screamer -
6 xIcerinKx 47d. 12h. 2022-Feb-21 Storm Screamer -
7 xSKYSCRAPERx 35d. 1h. 2022-Feb-24 Maestro -
8 Ylok 159d. 22h. 2022-Feb-23 Doomcryer -
9 swart 108d. 4h. 2022-Feb-23 Spectral Dancer -
10 tickler 14d. 12h. 2022-Feb-24 Dominator -
11 valensus 69d. 5h. 2022-Mar-18 Titan -
12 ministrella 9d. 10h. 2022-Feb-14 Shillien Saint -
13 xxxVOODOOxxx 53d. 16h. 2022-Feb-23 Doomcryer -
14 labeled 18d. 7h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
15 BankVault 5d. 19h. 2021-Apr-03 Maestro -
16 KALLIOJIKA 3d. 18h. 2022-Feb-11 Arcana Lord -
17 LONNG 8d. 10h. 2022-May-16 Doomcryer -
18 xKnockOuTx 7d. 16h. 2022-May-16 Titan -
19 xKickax 7d. 7h. 2022-May-16 Shillien Templar -
20 xMy3blkAx 7d. 3h. 2022-May-16 Sword Muse -
21 xBoogYx 7d. 17h. 2022-May-16 Spectral Dancer -
22 x6aPaHx 13d. 5h. 2022-May-16 Doomcryer -
23 xPoPPinSx 6d. 22h. 2022-May-16 Hierophant -
24 zKnockOuTz 9d. 13h. 2022-May-16 Titan -
25 zKickaz 19d. 19h. 2022-May-16 Shillien Templar -
26 zMy3bIkaz 21d. 23h. 2022-May-16 Sword Muse -
27 zBoogYz 28d. 2h. 2022-May-16 Spectral Dancer -
28 z6aPaHz 39d. 19h. 2022-May-16 Doomcryer -
29 zPoPPinSz 28d. 10h. 2022-May-16 Hierophant -
30 zDoDeeKz 20d. 2h. 2022-May-16 Arcana Lord -
31 NLONG 10d. 15h. 2022-May-17 Doomcryer -
32 vidok52 1d. 13h. 2022-Feb-14 Spectral Dancer -
33 xAHXYPx 1d. 5h. 2022-Feb-14 Hierophant -
34 xMEIZIKINx 6d. 23h. 2022-Feb-14 Archmage -
35 lance 5d. 14h. 2022-Feb-14 Dreadnought -
36 serj1701 5d. 23h. 2022-Feb-11 Elemental Master -
37 xxxkatalinaxxx 24d. 22h. 2022-Feb-23 Grand Khavatari -
38 CykaMerepa 2d. 14h. 2021-Jun-06 Dominator -
39 xBETEPEHAPx 4d. 3h. 2022-Feb-14 Elemental Master -
40 CykaMpa3b 3d. 2h. 2021-Nov-21 Dominator -
41 xMANOLOx5 33d. 0h. 2022-Feb-14 Evas Saint -
42 kroxmall 105d. 6h. 2022-Feb-24 Fortune Seeker -
43 xxxxBEDbMAKxxxx 9d. 4h. 2022-Feb-24 Doomcryer -
44 Alixandrija 21d. 0h. 2020-Oct-15 Dreadnought -
45 vidok2 0d. 20h. 2022-Jan-29 Spectral Dancer -
46 xxxKETPUHxxx 11d. 11h. 2022-Feb-23 Hierophant -
47 7riBABYIIIKA 0d. 16h. 2022-Feb-23 Arcana Lord -
48 Torfissar 3d. 19h. 2022-Feb-11 Ghost Sentinel -
49 ADPEHAJIIH 11d. 5h. 2022-Feb-14 Hierophant -
50 xBUDOKx 9d. 22h. 2022-Feb-11 Hierophant -
51 PLONG 0d. 13h. 2022-May-17 Doomcryer -
52 BILONG 0d. 18h. 2022-May-17 Doomcryer -
53 KOPOHEP 0d. 23h. 2022-Feb-11 Titan -
54 obitelelkardii 1d. 12h. 2022-Feb-23 Arcana Lord -
55 7riJABA 0d. 19h. 2022-Feb-23 Arcana Lord -
56 vidok42 0d. 19h. 2022-Feb-14 Spectral Dancer -
57 HLlCKSTER 654d. 10h. 2022-Feb-14 Maestro -
58 GARGYLIY 13d. 18h. 2022-Feb-23 Archmage -
59 JOLONG 0d. 18h. 2022-May-17 Doomcryer -
60 rlpoTe3ucT 2d. 18h. 2022-Feb-14 Shillien Templar -
61 HekprioBcTaHceB 0d. 13h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
62 raJIbBaHuka 4d. 3h. 2022-Feb-23 Spectral Dancer -
63 rlJIECEHb 5d. 1h. 2022-Feb-11 Doomcryer -
64 vidok24 1d. 7h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
65 UJIAU 18d. 1h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
66 xMANOLOx 10d. 22h. 2022-Feb-11 Evas Saint -
67 rlarla 2d. 7h. 2022-Feb-11 Cardinal -
68 vidok11 0d. 12h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
69 7riABORIGEN 1d. 1h. 2022-Feb-23 Arcana Lord -
70 ripumapa 0d. 23h. 2022-Feb-11 Soul hound -
71 7riJacob 0d. 17h. 2022-Feb-11 Arcana Lord -
72 XaTuMaH 3d. 9h. 2022-Feb-11 Duelist -
73 7riKEUH 0d. 15h. 2022-Feb-26 Arcana Lord -
74 7riMonaBezmolviy 0d. 23h. 2022-Feb-23 Arcana Lord -
75 nekrichio 5d. 0h. 2022-Feb-11 Soultaker -
76 vidok25 1d. 2h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
77 vidok9 1d. 4h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
78 HekpAriocToJIoB 0d. 15h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
79 HekpMoJIuTBeHbIu 0d. 13h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
80 x3APATYCTPAx 18d. 3h. 2022-Feb-11 Doomcryer -
81 serj16 0d. 20h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
82 CTUrMATA 2d. 23h. 2022-Feb-14 Sword Muse -
83 serj2309 0d. 23h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
84 HekpCBRTbIx 1d. 7h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
85 7riDOLINAcvytix2 0d. 17h. 2022-Feb-11 Arcana Lord -
86 vidok6 0d. 15h. 2022-Feb-11 Duelist -
87 MAPYB 1d. 2h. 2022-Feb-11 Fortune Seeker -
88 vidok41 1d. 19h. 2022-Feb-14 Spectral Dancer -
89 IIaTaJIoroaHaTom 3d. 7h. 2022-Feb-11 Hell Knight -
90 AIIImoT 8d. 7h. 2022-Feb-24 Maestro -
91 vidok35 0d. 23h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
92 vidik5 0d. 17h. 2022-Feb-11 Duelist -
93 vidok7 0d. 14h. 2022-Feb-11 Duelist -
94 vidok1 1d. 1h. 2022-Jan-29 Spectral Dancer -
95 vidok39 0d. 22h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
96 vidok43 0d. 18h. 2022-Feb-14 Spectral Dancer -
97 Sinac 1d. 0h. 2022-Feb-11 Maestro -
98 SIIImoTKamHu 11d. 21h. 2022-Feb-24 Maestro -
99 vidok46 0d. 17h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
100 vidok40 1d. 1h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
101 vidok47 0d. 22h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
102 vidok36 1d. 9h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
103 KAToTJIyheHux 1d. 14h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
104 vidok44 0d. 22h. 2022-Feb-14 Spectral Dancer -
105 xxxSTONExxx 3d. 0h. 2022-Feb-24 Maestro -
106 vidok34 1d. 1h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
107 serj1700 1d. 2h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
108 vidok49 1d. 3h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
109 DIIImoTkHuru 3d. 18h. 2022-Feb-24 Maestro -
110 HekpriuJIurpuMoB 0d. 13h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
111 vidok33 2d. 4h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
112 DUHAMIT 6d. 6h. 2022-Feb-14 Fortune Seeker -
113 serj8000 1d. 13h. 2022-Feb-11 Arcana Lord -
114 serj8787 1d. 3h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
115 vidok37 1d. 21h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
116 vidok48 1d. 3h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
117 vidok45 1d. 2h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
118 HekpriocJIyLLIHu 0d. 15h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
119 serj6000 1d. 6h. 2022-Feb-11 Elemental Master -
120 vidok23 1d. 10h. 2022-Feb-14 Spectral Dancer -
121 serj2001 1d. 4h. 2022-Feb-23 Spectral Master -
122 Ma3eriA 0d. 21h. 2022-Feb-14 Duelist -
123 CBIIImoT 12d. 5h. 2022-Feb-24 Maestro -
124 KaTTeMripopo4ecT 0d. 22h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
125 KAToTcTyriHukoB 0d. 23h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
126 xPRIZRAKx 3d. 6h. 2022-Feb-11 Ghost Hunter -
127 7riDOLINAsvytix1 0d. 13h. 2022-Feb-23 Arcana Lord -
128 serj2000 1d. 0h. 2022-Feb-11 Arcana Lord -
129 xKAJIUCTAx 1d. 18h. 2022-Feb-11 Titan -
130 vidok50 0d. 19h. 2022-Feb-14 Spectral Dancer -
131 BEJIUroP 1d. 3h. 2022-Jan-29 Fortune Seeker -
132 serj1900 1d. 6h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
133 KAJIUMA 2d. 19h. 2022-Feb-11 Phoenix Knight -
134 vidok38 0d. 18h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
135 KATePeTukoB 1d. 9h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
136 HekpZepTBeHbIu 0d. 14h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
137 serj15 1d. 3h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
138 serj7878 1d. 3h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
139 xxxKAPUKUxxx 0d. 22h. 2022-Feb-11 Arcana Lord -
140 vidok51 1d. 2h. 2022-Feb-14 Spectral Dancer -
141 xHLlCKSTERx 577d. 23h. 2022-Feb-14 Maestro -
142 vidok12 0d. 22h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
143 serj0190 1d. 5h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
144 serj0990 1d. 3h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
145 LLIrioJIHoMo4uU 0d. 23h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
146 vidok17 0d. 15h. 2022-Feb-14 Spectral Dancer -
147 drunkenko 3d. 21h. 2022-Feb-14 Maestro -
148 vidok29 2d. 1h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
149 HekpMy4eHukoB 1d. 0h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
150 KATBeDbM 0d. 22h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
151 vidok8 0d. 20h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
152 YPAH 2d. 18h. 2022-Feb-14 Fortune Seeker -
153 KaT3aripeTriyTu 1d. 0h. 2022-Feb-11 Spectral Master -
154 vidok32 0d. 16h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
155 vidok31 0d. 15h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
156 7riAkademXARDINA 0d. 17h. 2022-Feb-22 Arcana Lord -
157 vidok30 0d. 16h. 2022-Feb-11 Spectral Dancer -
158 TPOTUJI 5d. 3h. 2022-Feb-14 Fortune Seeker -
159 Olvver 213d. 9h. 2022-Jan-21 Titan -
160 me3ekuH 1d. 17h. 2022-Feb-11 Storm Screamer -
161 FinalBullet 6d. 16h. 2020-Nov-29 Trickster -
162 FockeWulf 3d. 3h. 2020-Aug-22 Soul breaker -
163 GreenJokeII 2d. 5h. 2021-Dec-24 Doomcryer -
164 FredyIV 2d. 10h. 2022-May-07 Destroyer -
165 SH1K5 1d. 19h. 2022-May-07 Shillien Knight -
166 PLYTONIY 20d. 17h. 2022-Feb-11 Titan -
167 777dd777 4d. 11h. 2021-Nov-25 Titan -
168 WYYW 7d. 14h. 2021-Dec-24 Titan -
169 Pe3yH 2d. 15h. 2020-May-19 Ghost Hunter -
170 bybyin 16d. 19h. 2022-Feb-14 Titan -
171 ZongiV 0d. 8h. 2022-May-07 Swordsinger -
172 7riKamen1 0d. 11h. 2022-Feb-23 Warlock -
173 EvilCinderella 7d. 11h. 2017-Dec-17 Grand Khavatari -
174 Wiment 8d. 19h. 2022-Feb-14 Titan -
175 MerepaAga 8d. 17h. 2022-May-16 Judicator -
176 BDarkyV 0d. 7h. 2022-May-07 Bladedancer -
177 bronelobys 18d. 21h. 2022-Feb-23 Dreadnought -
178 green6itch 3d. 20h. 2022-Feb-11 Titan -
179 Renamedp101702 1d. 14h. 2019-Nov-10 Fortune Seeker -
180 BAPABA 5d. 13h. 2021-Feb-14 Grand Khavatari -
181 ASW1001 0d. 22h. 2020-Oct-24 Necromancer -
182 Kpaxa6op 0d. 16h. 2020-Oct-24 Duelist -
183 EpikDance 9d. 11h. 2021-Dec-24 Spectral Dancer -
184 TPEqpA 0d. 23h. 2020-Jul-16 Doomcryer -
185 xxxAypaxxx 5d. 22h. 2021-Nov-25 Dreadnought -
186 lllcKOTlll 0d. 10h. 2020-Jul-16 Warlock -
187 7riKamen2 0d. 4h. 2022-Feb-26 Warlock -
188 EBEPECT 0d. 9h. 2022-Feb-11 Bounty Hunter -
189 Renamed408444 2d. 9h. 2021-Jun-06 Tyrant -
190 kutus23 0d. 2h. 2022-Feb-11 Warlock -
191 23BEHO 0d. 1h. 2020-Jun-07 Soul breaker -
192 Starfighter 0d. 8h. 2020-Dec-19 Arbalester -
193 ASW777 0d. 14h. 2021-Nov-27 Tyrant -
194 HomeStore555 46d. 17h. 2021-Jun-17 Bounty Hunter -
195 CykaCyk 0d. 9h. 2021-Jun-06 Overlord -
196 CykaCy4ek 0d. 0h. 2020-Jun-07 Overlord -
197 2Cyka 0d. 0h. 2020-Jun-07 Mage -
198 Depository 0d. 10h. 2020-Sep-23 Bounty Hunter -
199 zzzcKOT3zzz 0d. 2h. 2020-Dec-20 Mage -
200 Renamedx1509272 0d. 3h. 2020-Aug-26 Rogue -
201 TpaxXaMoH 0d. 0h. 2017-Nov-18 Orc Raider -
202 3EBCA 0d. 9h. 2020-May-29 Elven Fighter -
203 3apy6a4ka 4d. 11h. 2020-Dec-20 Warder -
204 ManyaDance 4d. 11h. 2021-Jun-06 Palus Knight -
205 CykaXoHga 0d. 10h. 2020-May-29 Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Xaxol Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Pts high five

RPG

Players:
  • 01 Bruenor
  • 02 KingMast3r
  • 03 K1ngMaster
  • 04 Astettyq
  • 05 Heal100k
  • 06 Kikimicii
  • 07 CIBC
  • 08 iDemokrit
  • 09 Demokrit
  • 10 Wigo

Ssq:
Dawn   99.8%
Dusk   0.2%
Day