عنوان صفحه: L2 squad clan skills Account HF5 🎮 H5 la2 Pioneer x30 Persian Classic PTS

RPG Lineage 2 epilogue PVP server lineage x10

بازیکنان:
  • 01 fps
  • 02 Emp
  • 03 Linless
  • 04 Horus
  • 05 Turik
  • 06 OnePunchMan
  • 07 xYx
  • 08 Vivka
  • 09 SergeyLavrov
  • 10 GreeM

Ssq:
سحر   82.96%
غروب   17.03%
روز